maanantai 25. helmikuuta 2013

Musiikkiteknologian opetuksen kuvaus

Musiikkiteknologian opetuksen esittelyvideo


1. Musiikkiteknologian perusopinnot: johdantokurssit ja peruskurssi

Musiikkiteknologian opiskelun voi EMOssa aloittaa joko johdantokurssilla tai peruskurssilla. Johdantokursseilla pyritään tavoittamaan koko ikäluokka musiikin perusteiden perustaso 2:n kurssien yhteydessä, tehdään musiikkiteknologiaa tutuksi sekä kannustetaan jatkamaan valinnaisille kursseille. Peruskurssin oppisisältö on suunniteltu monipuoliseksi siten, että se antaa riittävät valmiudet syventäville kursseille ja omiin projekteihin.


1.1. Tavoitteet, opetusjärjestelyt ja arviointi

a) Musiikkiteknologian johdantokurssit

Johdantokurssien lähtökohtana on herättää oppilaalle kipinä omaan luovuuteen musiikkiteknologian avulla – tutustutaan, kokeillaan ja innostutaan. Johdantokurssin tavoitteena on myös innostaa oppilaita jatkamaan peruskurssille, syventävälle kurssille ja projekteihin.

Musiikkiteknologian johdantokurssi toteutetaan osana musiikin perusteiden kaksivuotista perustaso 2-kurssia (MuPe, pt 2). Johdantokurssi kestää yhden lukukauden. Lukukauden aikana tunteja kertyy 17 kaksoistuntia, yhteensä 34 tuntia. Teknologiaa käytetään johdantokurssilla myös musiikin perusteiden opiskelussa (ks. 2.1.3. a).

Yksivuotiset MuPe pt 2 -ryhmät osallistuvat suppeampaan johdantokurssiin, joka toimii tutustumiskurssina musiikin teknologiaan. Kurssin pituus on 4 viikkoa, tunteja yhteensä 8. Sisällyttämällä opetusperiodi MuPe pt 2:n opintoihin saadaan tavoitettua suuri osa musiikkiopiston oppilaista.

Oppilas saa kurssista suullisen palautteen opettajaltaan. Johdantokurssi arvioidaan osana MuPe-kurssia.


b) Musiikkiteknologian peruskurssi

Peruskurssin tavoitteena on, että oppilas saavuttaa musiikin teknologiasta sellaiset perustiedot ja -taidot, että hän pystyy soveltamaan niitä ja toteuttamaan omia pienimuotoisia projekteja. Kuten kaikilla muillakin teknologian kursseilla oppilasta kannustetaan luovuuteen ja innostetaan omaehtoiseen musiikin tekemiseen teknologian avulla.

Peruskurssi kestää lukuvuoden, tunteja 2 x 34, yhteensä 68. Opetus toteutetaan 6-8 oppilaan ryhmässä. Oppilaat tekevät myös itsenäisiä harjoitustöitä opettajan ohjauksessa. Musiikkiteknologian peruskurssi on EMOn opintotarjottimella valinnaisena aineena.

Oppilas saa kurssista suullisen palautteen opettajaltaan. Opettaja arvioi oppilaan työnäytteet, minkä jälkeen peruskurssi merkitään suoritetuksi ja suoritus kirjataan oppilaan opintorekisteriin.


1.1.2 Musiikkiteknologian johdantokurssin ja peruskurssin oppisisältöjä

a) tietokoneen peruskäyttö

               käyttöjärjestelmän perusteet (MacOSX)
               oman kansion luominen dokumenttikansioon
               tallentaminen omaan kansioon
               peruskomennot hiirellä ja näppäimillä
               Dock

b) musiikin luominen ja muokkaaminen GarageBand-ohjelmalla

MIDI
               silmukkaselaimen käyttö
               silmukoiden vieminen sekvenssialueelle
               silmukoiden pidentäminen
               silmukoiden yhdistäminen moniraitakokonaisuudeksi
               ohjelmistoinstrumenttikirjasto
               ohjelmistoinstrumenttiraidan luominen
               ohjelmistoinstrumenttien äänittäminen
               miditiedostojen editointi

Audio
               mikrofonikaapelien kelaus varastointia varten
               mikrofonien perustyyppien esittely
               audioraidan luominen
               äänitystason säätö
               audion äänitys, esim. oma laulu
               äänitetyn audion muokkaus
               taajuuskorjain
               kompressori
               säveltason muuntaminen
               audion editointi

c) Finale-nuotinnusohjelman peruskäyttö

Dokumenttipohjan luominen
               defaul document
               set up wizard

Näkymät
               studio view
               scroll view
               page view
               zoomaus

Finalen peruskomennot hiirellä ja näppäimistöllä
·                        pianosävellyksen nuotintaminen mallista
               simple entry
               speedy entry ilman koskettimistoa
               speedy entry koskettimistolla
               mallisävellykseen liittyvät komennot, kuten kertausmerkit, dynaamiset
               merkinnät jne.
               sivun taitto
               tulostaminen

d) musiikin jakelu

               muistitikku
               oma puhelin
               oman serveritilan luominen ja käyttö

1.1.3. Esimerkkejä perusopintojen harjoituksista

a) johdantokurssien harjoituksia
               tuttujen laulujen tallentaminen GarageBand -ohjelmalla ja näiden siirto MIDI-            tiedostoina nuotinkirjoitusohjelmaan, jossa niiden transponointi
               basson sävelien liittäminen tuttuihin GarageBandillä tallennettuihin lauluihin
               rytmidiktaatin kirjoittaminen Finalella
               moniäänisen rytmisävellys Finalella
               asteikkojen kertaus GarageBandillä ja sen jälkeen Finalella
               omaa vapaamuotoista säveltämistä GarageBandillä, lisää ohjelman    toimintoja  oman soittoäänen säveltäminen ja sen lähettäminen omaan             puhelimeen

b) peruskurssin harjoituksia
·      GarageBand-ohjelma: midi-työskentely luuppien-avulla.
·      GarageBand-ohjelma: äänen tallentaminen ja muokkaaminen.
·      GarageBand-ohjelma: midi-tekstuuriin ja nuotinnukseen tutustuminen.
·      Logic ja Pro Tools ohjelmiin tutustutaan, mikäli ollaan edistytty vaadittavalle tasolle.
·      Finale-ohjelma: nuotinnuksen perusteisiin tutustuminen.
·      Tutustutaan myös Sibelius-nuotinkirjoitusohjelmaan.
·      Pienimuotoiset projektit, itsenäinen työskentely opettajan ohjaamana
o   Oma sävellys tallennetaan (GarageBand, Finale) tietokoneelle, tehdään harjoitustyö CD:lle/ muistitikulle/ puhelimeen/ iPodiin ja/ tai jaetaan työ verkkoon mm. YouTube.


1.2. Musiikkiteknologian syventävät opinnot: syventävä kurssi ja projektikurssit

Musiikkiteknologian syventävät opinnot EMOssa koostuvat syventävästä kurssista ja projektikursseista. Syventävällä kurssilla perehdytään syvällisemmin niihin musiikkiohjelmiin, joihin peruskurssilla tutustuttiin. Projektikurssilla sovelletaan ja syvennetään saavutettuja musiikkiteknologisia tietoja ja taitoja projektityöskentelyn kautta.

1.2.1. Tavoitteet, opetusjärjestelyt ja arviointi

a) Musiikkiteknologian syventävä kurssi

Syventävän kurssin tavoitteena on tarjota oppilaalle hyvät musiikkiteknologiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Kurssin jälkeen oppilas hallitsee ohjelmia monipuolisesti ja osaa soveltaa taitoja itsenäisesti omiin projekteihin.

Musiikkiteknologian syventävä kurssi on EMOn opintotarjottimella valinnainen aine. Syventävä kurssi voi olla myös yksi musiikkiopistotason todistukseen edellytetyistä musiikin perusteiden (MuPe) valinnaisista kursseista.

Syventävään kurssiin osallistuminen edellyttää musiikin teknologian peruskurssia tai vastaavia tietoja ja taitoja.

Syventävä kurssi kestää yhden lukuvuoden, tunteja 2 x 34, yhteensä 68.
Opetus toteutetaan 4-8 oppilaan ryhmässä. Käytännössä oppilaat siirtyvät melko pian työskentelemään itsenäisesti opettajan ohjaamana.

Kurssin hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on säännöllinen osallistuminen tunneille ja vähintään neljän työnäytteen toteuttaminen, ks. luku 2.2.3. Oppilas saa kurssista ja työnäytteistä suullisen palautteen opettajaltaan, minkä jälkeen suoritus kirjataan oppilaan opintorekisteriin.


b) Musiikkiteknologian projektikurssit

Projektikurssin tavoitteena on, että oppilas hallitsee kokonaisvaltaisen projektin läpiviemisen materiaalin tallentamisen ja muokkauksen kautta jaeltavaksi lopputuotteeksi. Aiemmilla kursseilla saavutettujen taitojen (ks. 2.2.2) avulla oppilaat osallistuvat ryhmätyönä jonkin ajankohtaisen projektin toteuttamiseen.

Projektikurssissa on lukuvuodessa tunteja 2 x 34, yhteensä 68.
Opetus toteutetaan 4-8 oppilaan ryhmässä. Opiskelu voi olla monivuotista.

Kurssiin osallistuminen edellyttää musiikin teknologian syventävän kurssin suoritusta tai vastaavia tietoja ja taitoja. Projektit kuuluvat EMOn opintotarjottimeen valinnaisena aineena.

Hyväksyttävä kurssin suoritus edellyttää säännöllistä osallistumista tunneille ja aktiivisen osallistumisen projektin toteuttamiseen. Oppilas saa kurssista suullisen palautteen opettajaltaan. Opettaja arvioi oppilaan henkilökohtaisen panoksen kurssilla tehdyssä projektissa, sekä arvioi ryhmän projektin lopputuotoksen kokonaisuudessaan. Suoritettu kurssi kirjataan oppilaan opintorekisteriin.


1.2.2 Syventävän kurssin ja projektien oppisisältöjä

a) MacOsX

Tutustuminen MacOSX käyttöjärjestelmään
Kansion luominen ja datan vieminen sinne. Navigointi Macissä

b) GarageBand

           uuden musiikkiprojektin luominen
           silmukkaselaimen käyttö
           silmukoiden siirto raidoille

           ohjelmistoinstrumenttiraidan luominen
           ohjelmistoinstrumentin tallennus
           ohjelmistoinstrumenttiraidan editointi
           audioraidan luominen

           audion tallennus
           audion editointi
           miksausautomaatio

           zoom in, zoom out
           snap to grid
           multitaken
           multitaken editointi
           kitaramallinnukset
           autotune

c) Logic express

Logic –ohjelmat ovat audiosekvensseriohjelmia, joilla tallennetaan ja käsitellään sekä akustista ääntä, että midi-muodossa olevaa ääntä. Kurssi sisältää miksauksen ja masteroinnin opiskelua.

·           arrange area
·           media area
·           transport window
·           inspector
·           loops

d) Logic

·           Flex time
·           EXS 24 sampler
·           oman “sample instrumentin” luominen
·           Finale music notation
·           import MIDI from Logic
·           export MIDI to Logic
·           sävellystyö

e) ProTools

ProTools on erityisesti akustisen äänen tallentamiseen ja muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto.

·           uuden session luominen, näytteenottotaajuudet
·           raitojen luominen
·           äänitys audioraidalle
·           editointi, editointityökalut
·           insertit
·           audion prosessointi, audiosuite
·           24-raitasession miksaus ja masterointi

f) Mobile studio

·           16-raitastudion laittaminen käyttökuntoon
·           kaapelointi 16/4
·           mikrofonityypit
·           mikrofonien suuntakuviot
·           mikrofoniasettelu
·           monitorointi

 1.2.3. Esimerkkejä musiikkiteknologian syventävien kurssien tuotoksista

a) Syventävän kurssin tuotoksia

1. tuotos: soittoääni puhelimeen, mp3:n jakelu/ Garage band        

·           silmukoiden käyttö, ohjelmistoinstrumentteja ja audioraitoja
·           miksaaminen käyttäen volume- ja pansäätöjä, EQ- ja muita plug inejä. Kaiutus tarpeen mukaan
·           vieminen iTunesiin perustettuun omaan soittolistaan
·           muistitikku, Bluetooth
·           GarageBandin notaatio
·           mastertrack
·           Arrange track
·           vienti levylle .mp3 - tiedostona
·           jakelu muistitikulle
·           jakelu bluetooth-väylällä matkapuhelimeen
·           nuotin tallennus pdf-muodossa

2. tuotos: ultrabeat, ultrabeat multichannel output, oma Apple loop

·           Logic express
Inserts
·           EQ
·           Compressor
·           Delay
·           Reverb
·           amp modelling

3. tuotos: Ultrabeat multichannel output, wild mix

 Synthesizers
·           Ultrabeat
·           ES M
·           ES S
·           ES P

b) Projektikurssin tuotokset
Projektikurssilla korostuu yhteisöllisyys ja yhdessä työskentelyn tarpeellisuus. Aiemmin opittujen monipuolisten taitojen yhdistäminen ryhmätyöskentelyyn antaa mahdollisuuden laajojen ja monitahoisten projektien toteuttamiseen. Kunkin oppilaan osaamisen vahvuudet pääsevät näin parhaiten esiin, ryhmässä myös opitaan toisilta.

Projektiryhmä voi luoda esimerkiksi konserttitallenteen, studiotallenteen, musiikkivideon, elokuvan, oman sävellyksen tai muun vastaavan. Paitsi tuloksellisten projektien saavuttaminen, myös sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyyden tunteen kehittyminen ja näistä saatava mielihyvä ovat suurin palkinto projektikurssiin osallistuville. Projektikurssin työn tulokset ovat usein laajasti myös musiikkiopiston muuta toimintaa tukevia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti